Privacybeleid Uitgeverij Vantilt

Uitgeverij Vantilt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

info@vantilt.nl, +31 24-360 22 94

Persoonsgegevens die wij verwerken

Uitgeverij Vantilt verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vantilt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Uitgeverij Vantilt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw betaling;
 • u post te versturen, te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om goederen en diensten bij u af te leveren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Uitgeverij Vantilt neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Uitgeverij Vantilt) tussen zit.

Uitgeverij Vantilt gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Vantilt.FMP12 – Maatwerk CRM-applicatie voor het vastleggen van klantgegevens, project- en financiële administratie en urenregistratie. Het systeem werkt autonoom en deelt geen data met derden.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uitgeverij Vantilt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

 • Categorie: KLANT (beperkte persoonlijke data)
 • Looptijd: Voor de duur van de klantovereenkomst / samenwerking
 • Reden: Mogelijkheid onze dienst uit te voeren /salesactiviteiten te ontplooien/ service te verlenen / contact te leggen

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Uitgeverij Vantilt verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Uitgeverij Vantilt gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uitgeverij Vantilt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, een door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vantilt.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Uitgeverij Vantilt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Uitgeverij Vantilt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via: info@vantilt.nl

Uitgeverij Vantilt heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • CRM pakket draait op een secure private server in de cloud;
 • Communicatie met de server vind plaats over TLS (SSL), een beveiligde internetverbinding;
 • Alle gebruikte databases zijn voorzien van encryptie en staan achter een firewall.